POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument wskazuje w jaki sposób FACE TO FACE ART wykorzystuje dane osobowe osób z którymi współpracuje, zwanych dalej „Klientami” oraz określa uprawnienia Klientów, których dane są przetwarzane.

W związku z korzystaniem ze strony internetowej FACE TO FACE ART, udziałem w aukcjach i licytacjach, dokonywaniem zakupów bezpośrednich,
zawarciem umowy komisowej, zleceniem wyceny dzieła, czy zapisaniem się na newsletter, a także na podstawie innych usług, umów i czynności zawieranych pomiędzy FACE TO FACE ART a Klientem, FACE TO FACE ART może wejść w posiadanie danych Klienta uznanych za dane osobowe.

Administratorem danych jest FACE TO FACE ART sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000334992, REGON: 021042640, NIP: 6932149117. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Zasady przetwarzania danych zawarte zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Dodatkowo w dniu 10 maja 2018 roku została uchwalona ustawa o ochronie danych osobowych, która wspólnie z RODO oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej stanowi podstawę ochrony danych osobowych w Polsce.

FACE TO FACE ART jest administratorem danych swoich Klientów, którzy powierzyli mu swoje dane osobowe, wyrażając stosowaną zgodę. Oznacza to, że jeśli Klient posiada konto na stronie FACE TO FACE ART, bądź zawiera z FACE TO FACE ART umowę komisu, czy dokonuje zakupu dzieła lub bierze udział w organizowanej przez FACE TO FACE ART aukcji lub licytacji, to FACE TO FACE ART przetwarza dane osobowe takiego Klienta jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP komputera, dane do wysyłki, dane do wystawienia faktury, informacje o koncie użytkownika; dane zebrane w związku z odwiedzaniem stron FACE TO FACE ART. FACE TO FACE ART przetwarza także dane w zakresie informowania Klienta o aktualnym statusie zamówień. FACE TO FACE ART jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter, czy osób zapisanych na wydarzenia organizowane przez FACE TO FACE ART.

Dane osobowe przetwarzane są przez FACE TO FACE ART zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z niniejszą wdrożoną Polityką Prywatności oraz w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez FACE TO FACE ART, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie to nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W trosce o jakość świadczonych usług dane osobowe ze względu na przepisy podatkowe oraz przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń przechowujemy do 10 lat od dokonania transakcji lub świadczenia usługi. Zaś w przypadku braku transakcji do momentu usunięcia konta Klienta. Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta naszej strony internetowej przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu.

Każda osoba, której dane dotyczą w przypadku ich administrowania przez FACE TO FACE ART ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami Klientowi przysługuje:

- prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód w szczególności na przetwarzanie danych kontaktowych, w tym adresu e-mail w celu otrzymywania komunikacji marketingowej lub powiadomień o zmianie statusu zamówień drogą elektroniczną na adres e-mail;

- prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych, w tym w celu marketingu bezpośredniego;

- prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, w tym jeśli dane te są niedokładne lub niekompletne;

- prawo do usunięcia danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a FACE TO FACE ART nie ma podstaw do ich przetwarzania;

- prawo ograniczenia przetwarzania danych, jeśli dane nie musza już być przetwarzane w pierwotnym celu.

Klient ze swoich uprawnień może skorzystać poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie FACE TO FACE ART bądź na piśmie na adres siedziby FACE TO FACE ART. FACE TO FACE ART w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem. W celu realizacji żądania, FACE TO FACE ART jest uprawniona do weryfikacji tożsamości osoby występującej z żądaniem, aby dane osobowe nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w FACE TO FACE ART jest też możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@facetofaceart.pl

FACE TO FACE ART zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź przepisy prawa międzynarodowego obligują do zatrzymania danych.

FACE TO FACE ART ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, sądom, organom podatkowym). W takich przypadkach FACE TO FACE ART zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia danych.

FACE TO FACE ART może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, w zakresie i na zasadach określonych w takiej umowie i obowiązujących przepisach prawa. W przypadku udostępnienia danych osobowych FACE TO FACE ART wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi lub prawidłowego wykonania umowy. Takimi podmiotami mogą być w szczególności biura rachunkowe, doradcy, podwykonawcy, pracownicy, czy zleceniobiorcy.

W związku z zauważonymi nieprawidłowościami w zakresie pozyskiwania i administrowania danymi osobowymi Klient ma też prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce podczas korzystania z witryn internetowych i aplikacji, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (def. z Wikipedia.pl).

FACE TO FACE ART wykorzystuje pliki cookie m.in. w celu:

- Uwierzytelniania i identyfikacji użytkowników w witrynach internetowych i utrzymywania sesji, dzięki czemu użytkownik nie musi się logować na podstronach.

- Analizy danych dostarczonych FACE TO FACE ART – np. w celu przechowywania produktów w koszyku podczas przeglądania galerii internetowej.

- Zapamiętywania preferencji użytkowników i uruchamiania usług statystycznych, analitycznych i personalizacji strony.

- Gromadzenia informacji o sposobie korzystania przez użytkowników z witryny internetowej FACE TO FACE ART i dostosowywania witryn i usług online do potencjalnych zainteresowań użytkowników.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych FACE TO FACE ART.

Pliki cookie mogą być też wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Przyjęto w dniu 25 maja 2018 roku.

Przewiń do góry okna